020 77 18 927 mail@jan-architectuur.nl
ONDERZOEKEN

Als u een omgevingsvergunning wilt voor een verbouwing dan maakt de sloopvergunning daar vaak deel van uit. Bij de sloopvergunning hoort onder andere een rapport asbestinventarisatie. Bij horecabedrijven is geluidsonderzoek nodig om aan te tonen dat de overlast voor bijvoorbeeld bewoners boven het bedrijf geminimaliseerd is. Als een woningcomplex meerdere appartementen heeft is een vluchtplan verplicht. Als u op een vrije kavel wilt gaan bouwen dan is vaak een recent bodemonderzoek nodig. Als u een pand wilt splitsen dan is een funderingsonderzoek verplicht. En zo zijn er nog veel meer onderzoeken.

ASBESTINVENTARISATIE
Als uw woning of kantoor asbest bevat dan zal bij een sloopvergunning een asbestinventarisatie-onderzoek moeten worden gevoegd. Dit moet worden gedaan door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Het rapport wordt verwerkt in het formulier sloopvergunning en de bijbehorende tekeningen.

GRONDONDERZOEK
Er kunnen verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn die onderzocht moeten worden op schadelijkheid. Maar ook voor funderingen is een goede kennis van de bodem nodig voor de juiste lengte van funderingspalen.

GELUIDSONDERZOEK
U wilt elkaar wel kunnen verstaan als u aan de eettafel zit. Om te bepalen hoeveel geluidsisolatie benodigd is kan een geluidsonderzoek daar bij helpen.

FLORA- EN FAUNA ONDERZOEK (ECOSCAN)
Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met volgens de Flora- en faunawet beschermde planten- en diersoorten. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de Flora- en faunawet en de aanwezige beschermde soorten kan vertraging van de uitvoering van een plan worden voorkomen. Aan de hand van dit onderzoek volgt een advies over welke maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De noodzaak van een natuurtoets wordt door de gemeente bepaald.

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg heeft als uitgangspunt dat archeologisch waardevolle resten in de bodem moeten worden behouden in de situatie. Om na te gaan of voorgenomen bodemverstorende activiteiten zoals graafwerkzaamheden aanwezige archeologische resten kunnen verstoren, wordt voorafgaand een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

WATERTOETS
De watertoets is verplicht bij bestemmingsplanwijzigingen. Met deze toets wordt nagegaan of de plannen voldoende rekening houden met de opvang en afvoer van water en het effect op de omgeving.

LUCHTKWALITEITONDERZOEK
Met de Wet Luchtkwaliteit wordt gewaarborgd dat de gezondheid van mens en dier geen schade ondervinden van de activiteiten binnen en buiten een gebouw. Er wordt gemeten of er schadelijke stoffen aanwezig zijn of kunnen worden gevormd. Naar boven ↑PLANSCHADEPlanschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. De vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen. (bron: wikipedia)